حقایق تاریخی تایید شده در نیمه دوم اعمال رسولان

ویلیام رمزی باستان‌شناس و محقق برجسته عهد جدید، مطالعات خود درباره کتاب اعمال رسولان را با شک و تردید آغاز کرد اما بعد از بررسی دقیق و موشکافانه متن، از کتاب اعمال رسولان به عنوان مرجع توپوگرافی، باستان‌شناسی و جامعه آسیای صغیر یاد کرد. آدرین نیکلاس شروین وایت، تاریخ‌شناس برجسته بریتانیایی نیز در آثار خود با اشاره به مرجعیت کتاب اعمال رسولان، هر تلاشی را برای رد تاریخی این کتاب به عنوان اثری متعلق به قرن اول میلادی، تلاشی بی‌نتیجه، پوچ و ابلهانه دانسته و اذعان داشته است که سندیت تاریخی اعمال رسولان برای تاریخ‌شناسان و محققان حوزه روم باستان، امری قطعی و جز بدیهیات می‌باشد.
محقق و تاریخ‌شناس کلاسیک، کالین همر، دقت لوقا در شرح وقایع کتاب اعمال رسولان را آیه‌ به آیه بررسی کرده و ۸۴ واقعیت تاریخی را در ۱۶ فصل آخر این کتاب به شرح زیر فهرست کرده است که خود به تنهایی بر شک و شبهه‌های احتمالی در باب اعتبار تاریخی کتاب اعمال رسولان و صداقت نویسنده کتاب، خط بطلان می‌کشد.

 1. تقاطع طبیعی بین بنادر با نام صحیح (اعمال رسولان ۱۳: ۴-۵)
 2. اشاره درست به بندر مناسب (پرجه) در امتداد مسیر دریایی شروع شده از قبرس (۱۳: ۱۳)
 3. موقعیت مناسب لیکائونیه (۱۴: ۶)
 4. صرف لغوی غیر معمول اما صحیح نام لستره (۱۴: ۶)
 5. زبان صحیحی که در لستره استفاده می‌شد – لیکائونی (۱۴: ۱۱)
 6. دو خدای شناخته‌شده که نسبت بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند- زئوس و هرمس (۱۴: ۱۲)
 7. بندر مناسب، آتالیه، که مسافران برای بازگشت از آن استفاده می‌کردند (۱۴: ۲۵)
 8. ترتیب صحیح نزدیک شدن به دربه و سپس لستره از دروازه‌های کیلیکیه (۱۶: ۱؛ رجوع کنید به ۱۵: ۴۱)
 9. شکل مناسب نام تروآس (۱۶: ۸)
 10. اشاره مکانی به محلی که برای ملوانان مهم و در جایگاه راهنما و نشانه حرکت در مسیر درست بود، ساموتراکی (۱۶: ۱۱)
 11. توصیف مناسب فیلیپی به عنوان مستعمره روم (۱۶: ۱۲)
 12. مکان مناسب برای رودخانه (Gangites) در نزدیکی فیلیپی (۱۶: ۱۳)
 13. ارتباط مناسب شهر تیاتیرا به عنوان مرکز رنگرزی با لیدیه که پارچه‌فروشی اهل تیاتیرا بود (۱۶: ۱۴)
 14. اسم صحیح برای قضات مستعمره (۱۶: ۲۲)
 15. مکان‌های مناسب (آمفیپولیس و آپولونیا) که مسافران شب‌های پی در پی را طی این سفر در آنجا می‌گذراند (۱۷: ۱)
 16. وجود کنیسه در تسالونیکی (۱۷: ۱)
 17. اصطلاح مناسب (“politarchs”) که برای قضات آنجا استفاده می‌شد (۱۷: ۶)
 18. مفهوم صحیح این که با وجود بادهای شرقی مطلوب در تابستان، سفر دریایی راحت‌ترین راه رسیدن

(۱۷: ۱۴-۱۵)

 1. وجود تمثال‌های بسیار در آتن (۱۷: ۱۶)
 2. اشاره به کنیسه‌ای در آتن (۱۷: ۱۷)
 3. به تصویر کشیدن زندگی آتنی و بحث فلسفی در آگورا یا بازار (۱۷: ۱۷)
 4. استفاده از اصطلاح عامیانه و صحیح آتن برای پولس (یاوه‌گو یا spermologos,17: 18) و همچنین برای دادگاه آریوپاگوس (Areios pagos,17: 19)
 5. توصیف مناسب شخصیت آتنی‌ها (۱۷: ۲۱)
 6. مذبحی برای «خدای ناشناخته» (۱۷: ۲۳)
 7. توصیف مناسب واکنش فیلسوفان یونانی که منکر رستاخیز جسمانی بودند (۱۷: ۳۲)
 8. استفاده از عنوان صحیح Areopagites برای یکی از اعضای دادگاه (۱۷: ۳۴)
 9. کنیسه قرنتس (۱۸: ۴)
 10. اشاره صحیح به گالیو به عنوان والی، مقیم در قرنتس (۱۸: ۱۲)
 11. bema (مسند داوری)، که مشرف به مسند والی قرنتس است (۱۸: ۱۶ به بعد.)
 12. نام تیرانوس که در کتیبه ها قرن اول افسس تایید شده است (۱۹: ۹)
 13. زیارتگاه‌ها و تمثال‌های معروف آرتمیس (۱۹: ۲۴)
 14. «الهه بزرگ آرتمیس» که قاطعانه تأیید شده است (۱۹: ۲۷)
 15. میدان مسابقات افسس محل اجتماع شهر بوده است (۱۹: ۲۹)
 16. عنوان صحیح grammateus برای مدیر اجرایی یا داروغه در افسس (۱۹: ۳۵)
 17. عنوان مناسب افتخار neokoros، که توسط رومیان تصویب شده بود (۱۹: ۳۵)
 18. نام صحیح برای تعیین الهه (۱۹: ۳۷)
 19. استفاده از عنوان مناسب برای کسانی که دادگاه را برگزار می‌کنند (۱۹: ۳۸)
 20. استفاده از جمع anthupatoi، شاید اشاره قابل توجهی به این واقعیت است که دو مرد به طور مشترک در این زمان وظایف معاونت را انجام می‌دادند (۱۹: ۳۸)
 21. جلسات رسمی “انجمن شهر” این عبارت کاملا تایید شده است (۱۹: ۳۹)
 22. استفاده از نامگذاری دقیق قومی، beroiaios یا بیریه (۲۰: ۴)
 23. استفاده از اصطلاح قومی آسیانوس به معنی مردمان آسیا (۲۰: ۴)
 24. شناخت ضمنی اهمیت استراتژیک اختصاص داده شده به شهر تروآس (۲۰: ۷ به بعد.)
 25. خطر سفر ساحلی در این مکان (۲۰: ۱۳)
 26. ترتیب صحیح مکان‌ها (۲۰: ۱۴-۱۵)
 27. نام صحیح شهر به صورت جمع خنثی (پاتارا) (۲۱: ۱)
 28. ​​مسیر مناسب عبور از دریای آزاد جنوب قبرس با بادهای مداوم شمال غربی (۲۱: ۳)
 29. فاصله مناسب بین شهرها (۲۱: ۸)
 30. آیین تطهیر مخصوص یهودیان (۲۱: ۲۴)
 31. قانون یهود در مورد استفاده غیریهودیان از محوطه معبد (۲۱: ۲۸) (اکتشافات باستان‌شناسی و نقل قول از یوسفوس تأیید می‌کند که غیریهودیان را می‌توانستند به دلیل ورود به معبد اعدام کنند. در یکی از کتیبه ها آمده است: «هیچ غیریهودی را نگذار وارد حدود و محوطه اطراف جایگاه مقدس شود. هر کس دستگیر شود شخصاً مسئول مرگ خود خواهد بود.»
 32. استقرار دائمی یک گروه رومی (chiliarch) درقلعه آنتونیا برای سرکوب هر گونه اختلال در زمان مراسم تطهیر هفت روزه (۲۱: ۳۱)
 33. حمل پلکانی که نگهبانان استفاده می‌کنند (۲۱: ۳۱، ۳۵)
 34. راه متداول اخذ تابعیت رومی در این زمان (۲۲: ۲۸)
 35. با اینکه پولس یک طرسوسی بود اما تبعه روم بودنش تأثیر بیشتری روی فرمانده داشت (۲۲: ۲۹)
 36. حنانیا در این زمان کاهن اعظم است (۲۳: ۲)
 37. فلیکس که در این زمان فرماندار است (۲۳: ۳۴)
 38. نقطه توقف طبیعی در راه قیصریه (۲۳: ۳۱)
 39. اشاره به والی که کیلیکیه در آن زمان در قلمرو قضایی او بود (۲۳: ۳۴)
 40. آیین دادرسی کیفری ایالتی آن زمان (۲۴: ۱-۹)
 41. نام پورکیوس فستوس که توسط یوسفوس عینا ارائه شده است (۲۴: ۲۷)
 42. حق استیناف و دادخواهی از قیصر برای شهروندان رومی (۲۵: ۱۱)
 43. فرمول قانونی صحیح (۲۵: ۱۸)
 44. شکل مشخص اشاره به امپراتور در آن زمان (۲۵: ۲۶)
 45. بهترین خطوط حمل و نقل در آن زمان (۲۷: ۵)
 46. پیوند مشترک کیلیکیه و پامفیلیه (۲۷: ۴)
 47. بندر اصلی برای یافتن کشتی در حال حرکت به سمت ایتالیا (۲۷: ۵-۶)
 48. عبور آهسته به کنیدوس، در مواجهه با باد شمال غربی (۲۷: ۷)
 49. مسیر صحیح دریانوردی با توجه به بادها (۲۷: ۷)
 50. اشاره صحیح به مکان‌های بادپناه و بندرهای نیک در مجاورت لاسائیه (۲۷: ۸)
 51. اشاره صحیح به لنگرگاهی با پناهگاه ضعیف (۲۷: ۱۲)
 52. اشاره صحیح به بادهای گریگالی یا یونانی معروف در منطقه که به سمت جنوب مالت می‌وزد و بصورت ناگهانی باعث باد شمال شرقی شدیدی می‌شود است (۲۷: ۱۳)
 53. ماهیت یک کشتی باستانی مربع شکل که هیچ راهی برای حرکت خلاف مسیر باد ندارد و توسط طوفان رانده می‌شود (۲۷: ۱۵)
 54. مکان و نام دقیق جزیره (۲۷: ۱۶)
 55. مانورهای مناسب برای ایمنی کشتی در آن مصیبت خاص (۲۷: ۱۶)
 56. شب چهاردهم – یک محاسبه قابل توجه که به شکل اجتناب‌ناپذیری بر اساس ترکیبی از تخمین‌ها و احتمالات است که توسط دریانوردان باتجربه مدیترانه تایید شده است. (۲۷:۲۷)
 57. مدت زمان مناسب برای دریای آدریاتیک (۲۷: ۲۷)
 58. اصطلاح دقیق (Bolisantes) برای گرفتن صدا، و عمق صحیح آب در نزدیکی مالت (۲۷: ۲۸)
 59. موقعیتی که مناسب خط احتمالی نزدیک شدن کشتی آزاد برای حرکت در برابر باد شرقی بود (۲۷:۳۹)
 60. مسئولیت شدید نگهبانان برای جلوگیری از فرار زندانیان (۲۷: ۴۲)
 61. مردم محلی و خرافات مربوط به آن دوران (۲۸: ۴-۶)
 62. عنوان مناسب protos tes nesou برای رییس جزیره (۲۸: ۷)
 63. ریگیون به عنوان پناهگاهی برای انتظار باد جنوبی جهت انتقال آنها از طریق تنگه (۲۸: ۱۳)
 64. Appii Forum و Tres Tabernae (بازار آپیوس و سه میخانه) به عنوان مکان‌های درست برای توقف در راه آپیوس (۲۸: ۱۵)
 65. ابزار مناسب زندانبانی با سربازان رومی (۲۸: ۱۶)
 66. شرایط حبس، زندگی “با هزینه خود” (۲۸: ۳۰-۳۱)

منبع :

The Book of Acts in the Setting of Hellenistic History by Colin J. Hermer

انجمن دفاعیات مسیحی عصا

براي تكميل فرم نظرخواهى روى دكمه زير كليك كنيد. پيشاپيش از زمانى كه براى شركت در اين نظرخواهى صرف مى كنيد متشكريم.